Estudi d’edició crítica d’un poema de Robert Boch (atribució dubtosa)

1                      .                                                                                                                       § TEXT: A f. 1v || Col·lació: BCE || ESQUEMA MÈTRIC: un únic vers | rima: a§ APARAT: ad. 1 : B, ; C, # E